Aktivnosti
Zapisnik sa sjednice Skupštine Udruženja, održane u Sarajevu 07.02.2015.godine

 

JICA ALUMNI UDRUŽENJE U BIH

ZAPISNIK
sa sjednice Skupštine Udruženja, održane u Sarajevu 07.02.2015.godine

 

Dana 15.02.2015.godine sa početkom u 12.30 časova u konferencijskoj sali Hotela „Saraj“ u Sarajevu održana je redovna godišnja Skupština JICA Alumni udruženja u Bosnia i Hercegovini.

 

Skupštinom je predsjedavala predsjednica Udruženja Melika Arifhodžić, a u radu iste su učestvovali i članovi Upravnog odbora Udruženja i drugi članovi Udruženja.


Sjednica se odvijala po prethodno utvrđenom Dnevnom redu, o čemu su pozivom elektronskim putem pravovremeno bili upoznati svi članovi.

 

U okviru prve tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu za 2014.godinu, koji je prezentovala predsjednica Udruženja, te u okviru kojeg su predstavljene radionice, seminari, planirani kulturni događaj, regionalni sastanak i sve ostale aktivnosti Udruženja. Arifhodžić je tokom prezentacije napomenula da određene aktivnosti još nisu završene, s obzirom da se planiranje rada vrši u skladu sa fiskalnom godinom u Japanu, tj. počev od 1.aprila. Nakon prezentacije Izvještaj je stavljen na glasanje, te jednoglasno usvojen.

 

Predsjednica Upravnog odbora Udruženja Ranka Mandić, u okviru druge tačke dnevnog reda, prezentovala je Finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima iz budžeta, nakon čega je isti stavljen na glasanje i jednoglasno usvojen.

 

Treća tačka dnevnog reda bila je rasprava o Planu rada za narednu (fiskalnu godinu) i njegovo usvajanje. Skupština se pozitivno izjasnila o prijedlozima Upravnog odbora u pogledu zajedničkih aktivnosti sa JICA Alumni udruženjem u Srbiji, a kako je planirano na regionalnom sastanku JICA Alumni udruženja održanim u Crnoj Gori 2014.godine, kao i o temi predložene radionice „Ublažavanje posljedica od klizišta“, koja je svakako aktuelna tema u cijelom regionu. Također, predloženo je i prihvaćeno da se sljedeći kulturni događaj održi u Mostaru, s obzirom da Udruženje do sada nikada nije promociju japanske kulture organizovalo na području Hercegovine.


U okviru četvrte tačke dnevnog reda raspravljalo se o drugim pitanjima od interesa za rad Udruženja, a posebna pažnja posvećena je potrebi za dodatnim prihodima, te neoslanjanja samo da budžet doniran od Japanske agencije za međunarodnu saradnju i simbolični iznos od uplaćenih članarina. Osnovni motiv prijedloga za apliciranje finansiranja projekata od strane drugih organizacija jeste raspoloživost širokog spektra stručnjaka unutar Udruženja, koji pored ekspertize posjeduju i izraženu volju za angažovanjem u tom smislu. S tim u vezi, zaključeno je da je potrebno utvrditi sa Ambasadom Japana sastanak i razgovarati o mogućnostima koje pruža Grassroots projekat. Također, s obzirom na činjenicu da znatan dio finansijskih sredstava i tehničke pomoći na nivou lokalnih zajednica ostaje neiskorišten radi neadekvatne pripreme projekta i projektne dokumentacije, zaključeno je da bi bilo društveno i ekonomski opravdano razmotriti modele organizovanja obuke od strane Udruženja u gore navedenom smislu.


Skupština je završila sa radom u 14.30.h.