Aktivnosti
Radna grupa za izgradnju mreže obrazovanja za mir u BiH

 

Održan seminar "Izgradnja mreže škola-prijatelja životne sredine/okoliša", 25.10.2014. godine.

Seminar "Izgradnja mreže škola-prijatelja životne sredine/okoliša" u okviru projekta 'Izgradnja mreže obrazovanja za mir u BiH" je održan na Vlašiću, 25.10.2014. godine. Učestvovali su direktori, pedagozi i nastavnici koji vode ekološke sekcije iz 10 osnovnih škola sa teritorije opština Tešanj i Doboj Jug: „Dzemal Bijedić“, „Rešad Kadić“, „1.mart", „Kulin ban“, „Huso Hodžić“, „Abdulvehab Ilhamija“, „9. septembar“, „Gazi Ferhad-beg“, „Mustafa Mulić“ i „21.mart“. Predavači su bili uvaženi predavači iz relevantnih oblasti. Cilj je bio da nastavimo sa širenjem mreže škola i ojačamo njihovu medjusobnu saradnju. Valjanom edukacijom nastojimo da podignemo svjest da svako od nas, na različit način, može doprinijeti promijeni stava prema okolišu/životnoj sredini, kao i važnosti zaštite prirodne sredine. Zajedničkom akcijom možemo uticati na donošenje odluka i rješavanje problema u lokalnoj zajednici.


 

„Izgradnja mreže obrazovanja za mir u Bosni i Hercegovini“, - 19.10.2013. godine

 

Projekat „Izgradnja mreže obrazovanja za mir u Bosni i Hercegovini“

Seminar „Izgradnja mreže eko-škola u BiH“ je osmislila i organizovala Ranka Mandić, koordinator Grupe za obrazovanje našeg Udruženja, a održan je 19.10.2013. godine na Vlašiću.

Učestvovali su direktori, pedagozi i nastavnici koji vode ekološke sekcije iz 10 osnovnih škola iz sarajevskog kantona: „Behaudin Selmanović“, „Sokolje“, Dobroševići“, Skender Kulenović“, VIII OŠ „Amer Ćenanović“ ,

IV OŠ, IX OŠ, „Fatima Gunić“ , „Umihana Čuvidina“ i „Džemaludin Čaušević“.

Predavači su bili: Prof. dr Azra Jaganjac , Dr Samir Huseinbašić , Ana Mrdović, dip.inž. hortikulture i Ranka Mandić, trener Regionalnog centra za okoliš/životnu sredinu BiH.

Ciljevi ovog seminara su bili da se proširi ustanovljena mreža eko-škola (već sada ima ukupno 30 škola) i ojača medjusobna saradnja, podigne svjest da svako od nas , na različit način, može doprinijeti promijeni stava prema okolišu/životnoj sredini, kao i važnosti zaštite prirodne sredine, u cijelini, te da se, zajedničkom akcijom može uticati na donošenje odluka i rješavanje problema u lokalnoj zajednici. Istovremeno je bila želja da se promoviše podrška koju JICA Agencija pruža izgradnji mira, umrežavanju eko-škola i razvoju turističkog potencijala BiH.

 


Koordinator Grupe za obrazovanje, Ranka Mandić