Aktivnosti
Radna grupa za Preduzetništvo

Poduzetništvo visokog rasta u BiH“, - 16.11.2013. godine

 

Seminar „Poduzetništvo visokog rasta u BiH“, je osmislio i organizirao Jozo Bejić, član UO našeg Udruženja, a održan je u Mostaru, 16.11.2013. godine. Učestvovalo je 30-tak predstavnika raznih institucja iz okruženja koji se bave ovom tematikom. Oni su svojim znanjem i sposobnošću doprinijeli uspješnom radu seminara.

Osnovni cilj je bio da se utvrde smjernice za kreiranje politika koje će na adekvatan način potaknuti stvaranje novih i unapređenje postojećih brzorastućih poduzeća (Gazela) u BiH kao i podizanje svijesti kod relevantnih aktera o značaju poduzetništva visokog rasta.

Tema seminara je bila vezana za poduzeća visokog rasta (Gazele) koje ostvaruju prosječan godišnji rast broja radnih mjesta ili prometa od 20% ili više tijekom trogodišnjeg perioda, te zbog svog stabilnog poslovanja i brzog rasta izuzetno pozitivno utječu na bogatstvo zemalja i stvaranje novih radnih mjesta. Poduzeća Gazele su rijetka u svim zemljama, ali su njihovi doprinosi iznadprosječni. Prema istraživanju Endeavor-ovog Centra za poduzetništvo visokog rasta i GEM (Global Entrepreneurship Monitor) projekta, preduzeća Gazele čine samo 4% svih poduzeća, ali su stvorila blizu 40% svih radnih mjesta u promatranom periodu.

Predavači su bili eminentni stručnjaci iz ove oblasti: Prof dr Bahrija Umihanić iz Tuzle, Dr Jasmin Helebić iz Zenice I Nevzet Sefo iz Mostara, a pokušali su odgovoriti na sljedeće teme:

Poduzetništvo visokog rasta u funkciji razvoja gospodarstva u BiH,
Analiza lanca vrijednosti i GAP analiza sektora turizma sa preporukama za razvoj,
Mogući izvori financiranja poduzetništva visokog rasta u BiH

 


Mr Jozo Bejić

 

RADIONICA
„PROMOCIJA MSP-a – INOVATIVNE POSLOVNE IDEJE“,
08.12.2012, Mostar (hotel Ero)

U gore navedenom periodu održana je radionica na kojoj je bilo nazočno 24 učesnika iz raznih instutucija u BiH: Ministarstva BiH, entitetskih ministarstava, županijskih ministarstava, gradskih i općinskih institucija, nevladinih udruženja, te predstavnika akademskih zajednica u BiH.
Na radionici su prezentirane sljedeće teme:
1. Uloga države u razvoju poduzetništva i povećanje zaposlenosti;
2. Razvoj održivog turizma u BiH kroz poticanje MSP-a u BiH;
3. Alternativne mogućnosti i financiranja MSP-a u BiH.

Nakon ovih izlaganja razvila se opsežna rasprava po gore navedenim temama, o kojim su diskutirali svi učesnici radionice zavisno od oblasti za koje su zaduženi u institucijama iz kojih dolaze.
Na radionici su prezentirana Japanska iskustva u razvoju gospodarstva u lokalnim zajednicama (primjer : Razvoj turizma na putu Kimita 21), a navedeni su i pozitivni primjeri rješenja u Japanu na koji način se može razviti gospodarstvo u ruralnim sredinama.
Na radionici su dati sljedeći zaključci u kojem pravcu treba ići razvoj gospodarskih aktivnosti u BiH, koji su izloženi kroz tematsku raspravu ove radionice.
Najznačajnije mjere i elementi koje bi trebali obuhvatati svi strateški dokumenti u narednom periodu za razvoj poduzetništva i MSP u BiH su:
1. Osiguravanje financijske i tehničke pomoći stranih donatora radi pružanja podrške ostvarivanju prioritetnih zadataka razvoja sektora MSP: stvaranja stimulativnog pravnog i administrativnog poslovnog okruženja za sektor MSP, otvaranja novih mikro-kreditnih linija i stručne pomoći bankama za razvoj usluga namijenjenih sektoru MSP, povećanja agencija i centara koji će pružati podršku sektoru MSP i razvoj programa za podizanje konkurentnosti poduzeća,
2. Smanjenje obima “sive” ekonomije istovremeno poboljšanje ambijenta u kome posluju registrirana poduzeća i privatni poduzetnici i veća koordinacija rada svih nadležnih službi,
3. Poticanje prodaje proizvoda i usluga sektora MSP na domaćem i ino tržištu, boljim povezivanjem velikih poduzeća sa MSP aktivnostima kao što je podugovaranje, stvaranjem uvjeta za veći udio MSP u javnim nabavkama i većom penetracijom roba široke potrošnje iz sektora MSP,
4. Prilagođavanje MSP u BiH za korištenje novih tehnologija i infrastrukture u poslovanju s naglaskom na način i tehnologiju komunikacije s okruženjem u kojem djeluje i društveno odgovorno ponašanje,
5. Podizanje konkurentnosti sektora MSP programima razvoja menadžmenta poduzeća, uvođenjem sustava kvaliteta i inovacija, kao i jačanje veza između obrazovnog i naučno-istraživačkog sustava i sektora MSP. Obrazovni i naučno-istraživački sustavi moraju se više prilagoditi potrebama tržišne ekonomije.
Organizator i koordinator radionice:
Mr.sc.Jozo Bejić,član UO

 

Radionica „Promocija i razvoj MSP – inovativne poslovne ideje“
(Banja Luka, 10.02.2012.)

Radionica „Promocija i razvoj MSP – inovativne poslovne ideje“ održana je u prostorijama Inovacionog centra Banja Luka, dana 10.02.2012. godine u periodu od 11.00 do 15.30 sati. JICA je do sada organizovala veliki broj seminara vezanih za promociju malih i srednjih preduzeća (MSP) za polaznike iz Bosne i Hercegovine, te je stoga UO Udruženja potaklo organizovanje radionica iz ove oblasti kako bi aktivirao članove da stečena znanja i iskustva iskoriste u svrhu kreiranja određenih aktivnosti, koje bi mogle pružiti doprinos ekonomskom razvoju naše zemlje.

Glavni cilj ove radionice je bio analiza značaja i uloge inovacija u BiH, koje su osnov efikasnosti i konkurentnosti poslovnih subjekata, sa posebnim osvrtom na mala i srednja preduzeća. Radionica je okupila predstavnike akademske zajednice, javnog i privatnog sektora iz ove oblasti, a teme prezentacija i izlagači su bili kako slijedi:
• g.Dr. Milan Cvijić, sa temom „Politika promocije MSP i preduzetništva u Japanu – japanski dobar menadžment kao osnov za inovacije“
• dr.sc.Zijad Džafic, van.prof. Ekonomskog fakulteta u Tuzli sa temom „Inovativnost MSP u funkciji povećanja konkurentnosti privrede u Bosni i Hercegovini“
• Prof.dr. Jasmin Halebić, Ekonomski fakultet Zenica, sa temom „Mogućnosti Sedmog okvirnog programa EU (FP7) i drugih za unapredjenje inovativnosti MSP“
• g. Miroslav Tešić, iz preduzeća „Turbina IPD“, je predstavio vlastita iskustva njihovog inovativnog MSP

Diskusija koja se razvila nakon završetka prezentacije bila je vrlo zanimljiva uz aktivan doprinos svih učesnika. Osnovna zapažanja i komentari mogu se svesti na sljedeće:
• Saradnja i koordinacija između institucija za podršku malim i srednjim preduzećima nije zadovoljavajuća, kako horizontalno (unutar istog nivoa vlasti), tako i vertikalno (između različitih nivoa vlasti, tj. u lancu lokalna zajednica/kanton-entitet-država)
• Posebno mi se moralo raditi na jačanju veza između naučno-istraživačkih institucija, kakvi su univerziteti, i privrede
• Evidentan je problem adekvatne procjene vrijednosti patenta (intelektualnog kapitala), kao dijela osnovne imovine preduzeća, što onemogućava da oni posluže kao kolateral za apliciranje na kreditna sredstva ili da preduzeće prikupi potrebna sredstava putem tržišta kapitala (izlazak na berzu). Na ovaj način dosta inovativnih i kvalitetnih patenata ne može ući u fazu komercijalizacije
• Potrebno je da država i entitetske vlasti povećaju izdvajanja za naučno-istraživačku djelatnost koja su još uvijek među najnižim u Evropi.

Koordinator Radionice

Marko Tutnjevic, predsjednik Udruženja